About

دوستان گرامی ، در دنیای بی درو پیکر امروزی افرادی هستند که در لباس انساندوستی مشغول کلاهبرداری و اختلاس از همنوعان خود میباشند. این وبلاگ علاوه بر وظیفه آگاه سازی شما از ترفندهای این سوداگران در راستای مسئولیت افشای این عناصر پلید اطلاعات شما دوستان را نیز منتشر میکند . لذا شما میتوانید اطلاعات خویش را اعم از صمعی ـ بصری یا هر گونه موارد دیگر در قسمت نظریات ارسال دارید

Friday, January 11, 2008

مراجع مسئول و مرتبط با پیگیری این پرونده

مقامات قضائی و اطلاعاتی ایران در ایجاد امنیت بیشتر شهروندان و مبارزه با باندهای تبهکار
مقامات قضائی و اطلاعاتی هلند در برخورد با شهروندان بزهکار وباندهای قاچاق انسان

پلیس بین المللی اینترپل در پیگیری این پروتده و برخورد با جنایات سازمان یافته

ریاست محترم قوه قضائیه ـ وزارت محترم اطلاعات

مصطفی میر جلیلی از دید شما یک صراف است یا مرجع و مرکز ترانسفر ارز و مسائل مالی شبکه بین المللی قاچاق انسان ؟؟؟

ارسال و انتقال پول به هر کجای دنیا بدون مجوز قانونی جرم محسوب میشود

بزرگترین شبکه های تبهکار ـ قاچاقچیان انسان وتروریسم از مسیر های سیاه و ثبت نشده تغذیه میشوند

آقای اکبری نقش شما در این سریال تنها به اداره دفتر هواپیمائی در هلند ختم نمیشود

همه شما بنوعی ذینفع بوده و باید پاسخگوی قانون باشید

مقامات قضائی اتحادیه اروپا

ارسال مبالغ هنگفت پول از ایران به اروپا را چگونه برآورد میکنید ؟؟؟

پول شوئی از ایران و رونق اقتصاد اروپا ـ پرورش و گسترش باند های تبهکار ، قاچاق انسان یا تروریسم ؟؟؟

در صورت امکان هر کدام از گزینه ها، مسئولیت شما چیست ؟؟؟

نظریات با شما ـ قضاوت با قانون

نظرات خود را در اين باره نوشته واز نظرات ديگران نيزبازديد کنيد

آدرس ایمل آدمین جهت ارسال مدارک یا پبام های اطلاعاتی شما در این زمینه

kolahbardar2008@yahoo.com